ใช้ Blender VSE ตัด-ต่อ-ใส่เสียง-ใส่กราฟิกโลโก้


bobby.in.th
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
21 October 2015
Update:
21 October 2015
16 January 2017 (re Codec Clip Video)

SingleFrame
Amimation Maker Studio
(www.bobby.in.th)
 25.3 MB/00:04:13  / Blender VSE ( Video Sequencer Editor)

    เตรียม

 • ภาพนิ่งต่อเนื่อง (Render จากโปรแกรม 3D) หากมีหลายๆคัท ควรแยกเก็บไฟล์ภาพนิ่งต่อเนื่องไว้เป็น Folder ละคัท, ควร Render ออกมาเป็นขนาดที่ต้องการใช้จริง หรือ X2 ขนาดที่จะใช้จริง, นามสกุลหลักควรเป็น .tga หรือ .png (สามารถสั่ง Render พื้นหลังใส เพื่อไปซ้อน Layer ใน VSE ได้)
 • ไฟล์เสียง ที่ต้องการใช้ (ถ้ายังไม่คุ้นเคยกับนามสกุลของไฟล์เสียง และยังไม่ต้องการคุณภาพสูงสุด ให้เลือก .mp3 ไว้ก่อน จะไม่ค่อยมีปัญหา การ Import/Export ระหว่างการทำงานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ)
 • ไฟล์งานโลโก้กราฟิก ที่ต้องการใช้ ควรเจาะพื้นหลังให้ใสมาเลย ใช้นามสกุล .tga หรือ .png (ทำพื้นหลังใสได้) ควรทำเป็นขนาดที่ต้องการใช้งานเลยดีที่สุด ถ้าขนาดใหญ่กว่าที่ต้องการ จะต้องเพิ่มขั้นตอน ย่อคลิ้ป กราฟิก ใน VSE อีกหนึ่งขั้นตอน

    งานที่จะทำใน Blender VSE คือ

 • ปรับขนาดวิดีโอที่ต้องการใช้งาน, Output Resolution
 • ปรับอัตราส่วนของ  Pixels, Aspect Ratio
 • ปรับความเร็วของวิดีโอ fps, Frame Rate
 • นำภาพนิ่งต่อเนื่อง เข้ามาใน Sequencer, Add Image
 • นำคลิ้ปเสียง เข้ามาใน Sequencer, Add Sound
 • นำภาพกราฟิกโลโก้ เข้ามาใน Sequencer, Add Image
 • จัด-ปรับ-เลื่อน ตำแหน่งของ สิ่งต่างๆที่นำเข้ามา ให้ถูกต้องเหมาะสม
 • ลองเล่น Preview

    Export

 • กำหนด โฟลเดอร์ ที่เก็บไฟล์ ที่จะ Render ออกไปจาก Blender
 • กำหนด Video Codec / นามสกุลของวิดีโอ Video Container / และเสียง Audio Codec
 • สั่ง Render
 • ลองเล่น Rendered Animation

1. เปลี่ยน Editor


 • เปิดโปรแกรม Blender ขึ้นมา ค่าตั้งปกติ จะเป็นหน้าต่าง 3D View
 • คลิ้ก-ซ้าย-ค้าง ที่ Current editor type เลือก Video Sequence Editor
 • คลิ้ก-ซ้าย-ค้าง ที่ Type of sequencer view เลือก both (preview and sequencer)
 • คลิ้ก-ซ้าย-ค้าง ที่ขอบบนของ sequencer เพื่อปรับพื้นที่ ระหว่าง preview กับ sequencer

2. ใส่ Strip 1 


 • คลิ้ก-ซ้าย-ค้าง ที่ เมนู Add เลือก Image
 • เปิดไปที่ โฟลเดอร์ ที่เก็บภาพต่อเนื่อง ชุดที่ ๑
 • คลิ้ก-ซ้าย ที่ โฟลเดอร์ เพื่อเปิด โฟลเดอร์นั้น


 • ขณะที่ ลูกศร (cursor) อยู่ใน โฟลเดอร์ ที่ต้องการเปิด ให้กด แป้น A (select all) เพื่อเลือก ไฟล์ภาพทั้งหมด ในโฟเดอร์นั้น
 • แล้วนำลูกศรไป คลิ้ก-ซ้าย ที่ปุ่ม Add Images Strip

3. Set Dimensions


 • ภาพทั้งหมดใน โฟลเดอร์นั้น จะถูกเปิดเข้ามาเรียงเป็น Strip บน Channel 1 โดยเริ่มที่เฟรมที่ตำแหน่ง ที่หัว Play back วางอยู่
หมายเหตุ: ค่าปกติของ VSE จะเริ่มที่เฟรม 1 ส่วนโปรแกรม 3D ปกติจะ Render โดยเริ่มที่ เฟรม 00000 เพื่อให้ ชื่อเฟรม และ ตำแหน่งเฟรม ตรงกัน สามารถแก้ค่าเริ่มต้นของ VSE ได้ โดยปรับแก้ค่า Start Frame: ให้เป็น 0

 • ตรวจสอบขนาดของวิดีโอ (ค่า Resolution) ที่ Blender จะ Render ออกไป โดย ให้นำลูกศร (cursor) ไปวางไว้บริเวณส่วน preview ของ sequencer แล้วกด แป้นเลข 1 ภาพในส่วน preview จะเปลี่ยนเป็นขนาดจริง (ตาม Resolution ที่ตั้งไว้)
 • ถ้าต้องการ ย่อ/ขยาย ระหว่างทำงาน ให้หมุนที่ ล้อกลางเม้าส์
 • ปรับค่าต่างๆ ของวิดีโอที่ต้องการ Render ออกไป ที่ส่วน Dimension
  * Resolution : ขนาดกว้าง x ยาว ของวิดีโอ
  * % อัตราส่วน ย่อ/ขยาย
  * Aspect Ratio : ขนาดกว้าง x ยาว ของ Pixels ของระบบภาพ TV เดิม ใช้งานบนเว็บ ปรับให้เป็น 1:1 (ทำงานมาตรฐาน ใช้ค่าโดยเลือกจาก Render Presets สะดวกกว่า)
  * ความเร็วของวิดีโอ fps (frame per secound) ปรับให้สัมพันธ์กับค่า fps ที่โปรแกรม 3D Render ภาพต่อเนื่องออกมา

4. Insert cut


 • ต้องการ ใส่ Strip2 ที่ตำแหน่งเฟรมใด ให้ คลิ้ก-ซ้าย-ค้าง บนแถบสีเขียวของ Play Back Head แล้วลาก ไปที่ตำแหน่งเฟรมที่ต้องการ
 • ถ้าต้องการขยับทีละเฟรม ให้ คลิ้ก-ซ้าย ที่ สามเหลี่ยมเล็กบริเวณ ด้านซ้าย หรือ ด้านขวา ของ Current Frame
      ด้านซ้าย: ถอยหลัง คลิ้กละ 1 frame
      ด้านขวา: เดินหน้า คลิ้กละ 1 frame
 • ทำขั้นตอนเหมือน 2 (ใส่ Strip)
 • ภาพทั้งหมดใน โฟลเดอร์ที่เลือกนั้น จะถูกเปิดเข้ามาเรียงเป็น Strip บน Channel 2 โดยภาพแรกเริ่มที่ตำแหน่ง เฟรมที่หัว Play back วางอยู่

5. Insert Sound


 • คลิ้ก-ซ้าย ที่ Jump to firstframe เพื่อให้ Play Back Head กลับไปอยู่ที่เฟรมแรก
 • คลิ้ก-ซ้าย-ค้าง ที่ เมนู Add เลือก Sound


 • เปิดไปที่ โฟลเดอร์ ที่เก็บเสียง
 • คลิ้ก-ซ้าย ที่ ไฟล์เสียงที่ต้องการเปิด
 • แล้วนำลูกศรไป คลิ้ก-ซ้าย ที่ปุ่ม Add Sound Strip


 • ไฟล์เสียงที่เลือก จะถูกเปิดเข้ามาเป็น Sound Strip บน Channel 3 โดยเริ่มที่เฟรมที่ตำแหน่ง ที่หัว Play back วางอยู่
 • คลิ้ก-ซ้าย-ค้าง บนแถบสีเขียวของ Play Back Head แล้วลาก ไปที่ตำแหน่งเฟรมสุดท้าย ของ Images Strip (เฟรมก่อนที่ภาพจะเป็นสีดำ)

6. Set End Frame


 • ให้นำลูกศร (cursor) ไปวางไว้บริเวณส่วนหน้าต่าง Timeline แล้วกด แป้น E 
 • End Frame จะถูกเซ็ทเป็นเฟรมที่ วาง Play Back Head อยู่
 • ในขณะที่ ลูกศร (cursor) ยังคงอยู่ใน บริเวณของส่วนหน้าต่าง Timeline แล้วกด แป้น Home
 • ความยาวของ Timeline จะปรับมาพอดีความยาวของหน้าต่าง
 • เลื่อน ลูกศร (cursor) ไปวางไว้ ในบริเวณ ส่วนของหน้าต่าง Sequencer แล้วกด แป้น Home
 • ความยาวของ Strip ใน Sequencer จะปรับมาพอดี กับความยาวของหน้าต่าง เช่นกัน

7. Add Logo


 • คลิ้ก-ซ้าย-ค้าง ที่ เมนู Add เลือก Image
 • เปิดไปที่ โฟลเดอร์ ที่เก็บภาพ โลโก้
 • คลิ้ก-ซ้าย ที่ ไฟล์ โลโก้
 • คลิ้ก-ซ้าย ที่ Add Images Strip เพื่อเปิด โลโก้ เข้ามา
 • ภาพ โลโก้ จะถูกเปิดเข้ามา เป็น Strip ภาพนิ่ง ความยาว ๑ วินาที และขยายขนาดเต็ม กรอบวิดีโอที่กำหนดไว้พอดี ที่เฟรม ซึ่งหัว Play Back Head วางอยู่ และใน Channel ลำดับแรกที่ยังคงว่างอยู่


 • คลิ้ก-ขวา-ค้าง ที่ Logo Strip แล้ว ลากขยับ ขึ้นไปบน Channel 4, ให้เริ่มภาพแรกที่เฟรม 0
  สังเกตตัวเลขที่ปรากฎขึ้นมา
 • เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการ (คลิ้ก-ขวา ยังคงกดค้างอยู่) จึง คลิ้ก-ซ้าย ลง ๑ ครั้ง แล้วจึงปล่อยคลิ้ก ทั้งซ้าย-ขวา พร้อมกัน (คลิ้ก-ขวา สามารถปล่อยได้ หลักจาก เริ่มลากเปลี่ยนตำแหน่งแล้ว)
 • ให้ คลิ้ก-ขวา-ค้าง ที่ สามเหลี่ยมเล็กๆ ทางปลายด้านขวาของ Logo Strip แล้วลาก ไปทางขวา ให้ยาวกว่า หรือเท่ากับ เฟรมสุดท้ายของ วิดีโอ ที่เรากำหนด (ยาวเท่าที่เราต้องการให้ โลโก้ ปรากฎบนจอ)


 • คลิ้ก-ซ้าย ที่ เครื่องหมาย + มุมบนขวาของหน้าต่าง Sequencer เพื่อเปิด Stip Input
 • คลิ้ก-ซ้าย ให้มีเครื่องหมาย ถูก หน้าบรรทัด Image Offset เพื่อให้ขนาดภาพ โลโก้ กลับเป็นขนาดจริง
 • คลิ้ก-ซ้าย-ค้าง-ลาก ซ้าย/ขวา เพื่อกำหนด ตำแหน่ง
      X: แนวนอน
      Y: แนวตั้ง


 • ที่ Edit Strip คลิ้ก-ซ้าย ที่ Blend: เลือก Alpha Over เพื่อให้พื้นหลังโลโก้ใส เห็น Channel ที่อยู่ล่าง
 • คลิ้ก-ซ้าย ที่ Opacity: แล้วพิมพ์ค่า แล้ว Enter เพื่อกำหนดความโปร่งใสที่ต้องการ 1.00 คือค่าทึบแสง


 • คลิ้ก-ซ้าย ที่ Play animation เพื่อลองเล่นดู
 • คลิ้ก-ซ้าย ที่ Play animation อีกครั้ง เพื่อหยุด
 • หรือ คลิ้ก-ซ้าย ที่ Anim Play เพื่อหยุด

8. Output Setting


 1. กำหนด โฟลเดอร์ สำหรับเก็บ ไฟล์ Output
 2. กำหนด File Format / Video Codec
 3. กำหนดสี ขาว-ดำ / RGB
 4. กำหนดวิดีโอ Container Format
 5. กำหนด Video Codec
 6. กำหนด Adio Codec

9. Render Animation


 • สั่ง Render Animation
คลิ้ปที่ทำได้จากแบบฝึกชุดนี้
1.38 MB / 00:00:07

" งานประณีตในงบประหยัด "

okbabb@lycos.com
LINE ID : by_tawan
Tel : 02 583 7637
[ อยู่ระหว่างทำการปรับปรุง ยังไม่รับทำงานช่วงนี้ ครับผม ]
ขอบคุณครับ
thanks for your visiting

Rate : TV G2
(เตรียมความพร้อม : โครงงานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก " งานประณีตในงบประหยัด ")

Created with : Kompozer
EVO Hosting