Actor Model

NaiTo Actor ModelNaiTo

00:00:20 / 4.6 MB

    โมเดลนายโต เป็นโมเดลตัวแรกๆ ทำตั้งแต่ เมื่อเริ่มฝึกและศึกษา การใช้โปรแกรม A:M (Animation:Master) ใช้เรียนรู้ การออกแบบโครงเส้น Splines, เรียนรู้เกี่ยวกับ LipSync และการเคลื่อนไหวอาการต่างๆ จนสามารถปรับปรุง-เพิ่มเติม ชุดกระดูก 2001_Skeleton ได้, นายโตมีการปรับปรุงแก้ไข เกือบตลอดเวลา โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลง ไว้เป็นหลายเวอร์ชั่น เพื่อให้ทำกริยาอาการต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนายโตเกิดจากตัวการ์ตูนท่ากางแขนที่เขียนขึ้นอย่างง่ายๆ

Rig Bicycle
00:00:08 / 1.83 MB


เตรียมความพร้อม : โครงงานการ์ตูน 3D แอนิเมชั่น สำหรับเด็ก บนฟรีทีวี
" งานประณีตในงบประหยัด "

SingleFrame
Animation Maker Studio